NSZZ SOLIDARNOŚĆ

BRIDGESTONE POZNAŃ
 

 

 

W pojedynkę niewiele zdziałasz w sprawach, które są dla Ciebie ważne. Organizując się masz szansę.

      

 SILNY ZWIĄZEK, TO LICZNY ZWIĄZEK!!!      

 

 

Wstępując do NSZZ "Solidarność" Bridgestone Poznań Sp. z o.o. zapewniasz sobie:                             

  •  Fachową pomoc prawną i obronę w sądzie pracy

zatrudnieni w Zarządach Regionów radcy prawni z zakresu prawa pracy udzielają członkom NSZZ "Solidarność" bezpłatnych porad oraz w przypadku zwolnienia napiszą pozew i będą reprezentować Cię w sądzie pracy.

  • Ochronę przed nieuzasadnionym wypowiedzeniem umowy

pracodawca ma obowiązek powiadomić organizację związkową o zamiarze rozwiązania umowy o pracę zawartą na czas nieokreślony z członkiem związku, musi również podać na piśmie przyczyny swojej decyzji, daje to szansę związkowym przedstawicielom na przekonanie pracodawcy, że z różnych przyczyn jest to niedobra decyzja.

  • Znaczący wpływ na swoje warunki pracy i płacy

organizacja zakładowa prowadzi z zarządem firmy negocjacje na temat podwyżek płac, zasad przyznawania premii i ich wysokości a także, np.planów urlopowych tak, żeby uwzględniały one wnioski pracowników oraz nie burzyły normalnego rytmu pracy w firmie.

  • Wpływ na podział środków z Funduszu Socjalnego

przedstawiciel organizacji związkowej wchodzi w skład komisji socjalnej; dzięki temu uzyskujesz realny wpływ na to, np. jaka ilość środków pochodzących z tego funduszu będzie przeznaczona na zapomogi, jaka na dofinansowanie wypoczynku pracowników i ich rodzin, jak też na inne cele. To przedstawiciele organizacji związkowej Wraz z pracodawcą wspólnie tworzą plan wydatków z funduszu świadczeń socjalnych.

  • Wpływ na poprawę warunków pracy

wszystkie sprawy, które według Ciebie są ważne (np. brak odpowiedniego ubrania ochronnego, układanie i przestrzeganie grafiku, nieprawidłowości w miejscu pracy i wiele, wiele innych, o których tylko Ty wiesz) możesz przekazać organizacji związkowej, która w trakcie rozmów z pracodawcą ma możliwość zwrócenia uwagi na te wszystkie problemy oraz może wyegzekwować należne Ci świadczenia wynikające z zasad bezpieczeństwa i warunków pracy.