Mediacje - wybór mediatora 22.01.2018r.

włącz .

W poniedziałek (22 stycznia 2018 roku) odbyło się spotkanie z pracodawcą w sprawie uzgodnienia mediatora do dalszego etapu prowadzenia sporu zbiorowego. Pracodawca zaproponował jednego z dwóch kandydatów zaproponowanych w piśmie z 16 stycznia br.,  w osobie Bogdana Klepasa. Następnie strona związkowa przedstawiła argumenty przemawiające za wyborem kandydata przedstawionego przez Organizację Związkową. Po rozważeniu argumentów przedstawionych przez stronę związkową, strona pracodawcy zaakceptowała propozycję OZ, czyli Pana Piotra, Karola Potempy.

Informacja po VII turze rokowań z dnia 11.01.2018r.

włącz .

Koleżanki i koledzy!!!!!

W dniu 11 stycznia 2018 roku odbyło się spotkanie negocjacyjne – VII TURA ROKOWAŃ. W toku rokowań Pracodawca nie przedłożył dotychczas takich propozycji, które umożliwiłyby osiągniecie porozumienia. W związku z tym został sporządzony protokół rozbieżności a strony nadal pozostają w sporze zbiorowym. Kolejny etap, to mediacje z udziałem mediatora.

W piątek 12 stycznia br., strony uzgodniły i podpisały protokół rozbieżności. Podpisane zostało również porozumienie dotyczące uzgodnienia mediatora. Mediator musi być wybrany z listy mediatorów i zaakceptowany przez obie strony sporu. Strona związkowa przekazała pracodawcy pismo w którym zastał zaproponowany mediator. Strona pracodawcy do 16 stycznia odpowie, czy przyjmuje tą propozycję. Będziemy Was na bieżąco informować o dalszym przebiegu negocjacji.

Wybory delegatów na zakładowe zebranie delegatów – kadencja 2018 – 2022r.

włącz .

Zgodnie z uchwała nr 5/17 Komisji Krajowej NSZZ Solidarność w sprawie kalendarza wyborczego, ogłaszamy rozpoczęcie wyborów w Organizacji Zakładowej NSZZ Solidarność w Bridgestone Poznań na kadencję 2018-2022.
W związku z powyższym informujemy, że wybory na Zakładowe Zebranie Delegatów odbędą się w terminie 05.02.2018r. - 16.02.2018r. na terenie BSPZ. Osoby, które chciałyby zaangażować się w działalność naszej Zakładowej Organizacji Związkowej, proszone są o zgłaszanie swoich kandydatur do przedstawicieli Komisji Zakładowej (Komisji Wyborczej) na „karcie zgłoszeniowej”. Kartę zgłoszeniową można pobrać TUTAJ lub w biurze Organizacji pokój 133 biurowiec I piętro.

Kartę zgłoszenia kandydata należy złożyć do dnia 22.01.2018r.
Chcesz mieć wpływ na warunki pracy – ZGŁOŚ SIĘ!!!

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” Bridgestone Poznań na posiedzeniu w dniu 02.01.2018r. powołała Komisję Wyborczą na kadencję 2018-2022. Na posiedzeniu podjęto również uchwałę w sprawie klucza liczbowego do wyboru delegatów na Zakładowe Zebranie Delegatów, przyjęto schemat organizacyjny oraz wyznaczono okręgi wyborcze.
Osobom pełniącym funkcje związkowe w mijającej kadencji dziękujemy za trud włożony w sprawne funkcjonowanie naszej Organizacji i godne reprezentowanie we wszystkich strukturach Związku NSZZ Solidarność. Wszystkim członkom naszego Związku dziękujemy za bycie SOLIDARNYMI. Razem możemy więcej!

Zapraszamy osoby nie zrzeszone do wstąpienia do naszego Związku. Wsparciem dla naszej pracy jest nasze zorganizowanie w struktury regionalne i branżowe, nasz rodowód, tradycja i nasze nie ustające zaangażowanie w poprawę warunków pracy i bytu pracowników.

Prosimy członków naszego Związku o zaangażowanie się w wybory władz na poszczególnych szczeblach organizacyjnych. Wybierzemy osoby, które są chętne do działania, nie liczą czasu własnego w trosce o wspólne dobro.

Ze związkowym pozdrowieniem
Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność
w Bridgestone Poznań

Informacja po VI turze rokowań z dnia 05.01.2018r.

włącz .

W dniu 5 stycznia 2018 roku odbyło się kolejne spotkanie dotyczące rokowań. Pierwszym tematem był wprowadzony przez pracodawcę równoważny system pracy na 2018 rok dla całego zakładu mimo, że nie podpisaliśmy porozumienia. Jak zapewne wiecie systemy obowiązujące w BSPZ są zapisane w regulaminie i nie mamy zapisu aby na produkcji można było wprowadzić równoważny system pracy w tym temacie nie osiągnęliśmy porozumienia.

W temacie dotyczącym zmian wynagrodzeń Pracodawca przedstawił nowe podejście do wyliczenia nowego wynagrodzenia miesięcznego dla pracowników ze stawką godzinową, wszystkie premie procentowe będą wyliczone w maksymalnej wysokości czyli 33%. Jeśli chodzi o dodatek wakacyjny to musieliśmy doprecyzować kryteria - pracodawca przeliczy tą propozycję i odniesie się do niej. W punkcie dotyczącym wzrostu wynagrodzenia nie osiągnęliśmy ustalonego przez nas poziomu. Wiemy, że obecna sytuacja budzi ogromne emocje, jednak proces negocjacji trwa i nie możemy być naciskani presją czasu. Jako, że spór zbiorowy to proces, który obie strony obliguje do dążenia do osiągnięcia porozumienia ustaliliśmy kolejny termin  spotkania na 11 stycznia br.

Informacja po V turze rokowań z dnia 28.12.2017r.

włącz .

Koleżanki i koledzy!!!!!

W dniu 28 grudnia odbyło się spotkanie dotyczące zmian systemu wynagradzania. Strona pracodawcy odniosła się do naszych propozycji z poprzedniego spotkania. W sprawie przeliczania dodatków nocnych i świątecznych pracodawca chcąc upewnić się co do wątpliwości, czy zmiana ta nie spowoduje konfliktu w temacie równego traktowania zwrócił się o opinię do Państwowej Inspekcji Pracy. Przy tej okazji zwróciliśmy pracodawcy uwagę na fakt, że w jego propozycji już zaistniała wątpliwość, co do równego traktowania, ponieważ pracownicy produkcji mają mnożnik absencji przy wyliczeniu nowej premii natomiast pracownicy tzw. dzienni nie mają takiego mnożnika. Proponowane zmiany dotyczące wyliczania nowej podstawy przedstawione przez organizację związkową na poprzednim spotkaniu nie zostały zaakceptowane przez pracodawcę. Pracodawca zapewnił, że rozważy jeszcze możliwość wliczenia do nowej podstawy wszystkich obecnych premii procentowych w wysokości maksymalnej, jednak ma wątpliwości co do premii za wkład. W związku z wątpliwościami pracodawcy podtrzymaliśmy propozycję pozostawienia premii za wkład na obecnych zasadach.