Mediacje - II spotkanie robocze 16.02.2018r.

włącz .

Koleżanki i koledzy!!!!

W dniu 16 lutego 2018 roku odbyło się drugie spotkanie robocze w ramach prowadzonych mediacji. Strona pracodawcy przedstawiła nowe podejście do wyliczenia dodatku wakacyjnego w wysokości 60% podstawy w 2019 roku i 84% podstawy w 2020 roku, którego wypłata będzie uwarunkowana następującymi kryteriami: absencja chorobowa, pomyłka produkcyjna i rażące naruszanie zasad BHP. Natomiast w kwestii wzrostu wynagrodzenia strona pracodawcy podtrzymuje dotychczasową propozycję, tj.: 4,5% do podstawy w 2018 roku, 4% do podstawy w 2019 roku i 4% w 2020 roku oraz 59 zł – składka na grupowe ubezpieczenie PZU, 1% przekazywane na PPE. Strona pracodawcy w swojej propozycji zastrzega podpisanie porozumienia na trzy lata. Strona związkowa przedstawiła swoją propozycję dodatku w wysokości 80% podstawy w 2019 roku i 100% podstawy w 2020 roku oraz to, że program ten będzie utrzymany przez kolejne lata. W temacie wzrostu wynagrodzenia potrzymaliśmy propozycję wzrostu wynagrodzenia zasadniczego na 2018 rok w wysokości 441 zł i 59zł – składka na grupowe ubezpieczenie PZU oraz wzrost o 500 zł wynagrodzenia zasadniczego w 2019 roku. Natomiast w kwestii utworzenia Pracowniczego Programu Emerytalnego, to w świetle przewidzianych zmian wprowadzanych ustawą o obowiązku tworzenia przez pracodawców od 2019 roku Pracowniczych Programów Kapitałowych musimy rozważyć, co będzie dla nas korzystniejsze.

Spotkanie stron z udziałem mediatora odbędzie się w poniedziałek 19 lutego 2018 roku.

Mediacje - spotkanie robocze 09.02.2018r.

włącz .

Koleżanki i koledzy!!!!

W dniu 9 lutego 2018 roku odbyło się spotkanie robocze w ramach prowadzonych mediacji strony pracodawcy i przedstawicieli związku zawodowego. Na spotkaniu uzgodniliśmy, że finansowanie przez pracodawcę PZU jest dla nas akceptowalne , natomiast wzrost podstawy wynagrodzenia zwarty w obu wariantach przedstawionych przez pracodawcę dalece odbiega od naszych oczekiwań i tutaj nie ma żadnego porozumienia. Zaakceptowanie propozycji finansowania przez pracodawcę PZU jest uzależnione od wysokość wzrostu wynagrodzenia. Strona związkowa przedstawiła propozycję ujęcia z kwoty 500 złotych składki na PZU (59zł) a o pozostałe 441 złotych wzrośnie wynagrodzenie zasadnicze wszystkich pracowników.

Pracodawca przychylił się do propozycji dodatku wakacyjnego, jednak w innej wysokości niż zawarta w postulacie strony związkowej. Dodatek wakacyjny w propozycji pracodawcy byłby wysokości 50% średniego wynagrodzenia w 2019 roku a w 2020 roku 70% średniego wynagrodzenia.

W związku z powyższym jesteśmy zaskoczeni informacją jaką przekazał pracodawca w biuletynie nr 104. Chodzi o zdanie „Strona Związkowa poinformowała, że spośród powyższych wariantów, opcją bardziej interesującą pracowników jest wariant 1 – finansowanie PZU przez pracodawcę”. Strona Związkowa nie użyła sformułowania, że któryś z przedstawionych wariantów jest bardziej interesujący od drugiego. Natomiast Strona związkowa powiedziała, że jest skłonna rozmawiać o finansowaniu PZU w dalszej części mediacji pod warunkiem, że końcowe porozumienie będzie dla nas w całości satysfakcjonujące.

1% Podatku...

włącz .

1procent podatku

Mediacje - 01.02.2018r.

włącz .

Koleżanki i koledzy!!!!!!

1 lutego 2018 roku obyło się spotkanie negocjacyjne – I runda mediacji z udziałem zewnętrznego mediatora. Pierwsza część spotkania była poświęcona kwestiom technicznym dotyczących przebiegu mediacji. Następnie strona związkowa przedstawiła prezentację porównującą swoją propozycję wzrostu wynagrodzeń z propozycją pracodawcy. Strona pracodawcy podczas prezentacji prosiła o wyjaśnienie niektórych aspektów dotyczących przedstawianych wyliczeń. Kolejne wystąpienie było ze strony pracodawcy, która przedstawiła nową propozycje wzrostu wynagrodzeń w  dwóch wariantach. Propozycja pracodawcy  przewiduje w pierwszym wariancie wzrost wynagrodzenia zasadniczego o 4,5%, finansowaniu grupowego ubezpieczenia na życie w wysokości 59zł oraz finansowaniu pracowniczego programu emerytalnego (PPE) w wysokości 1%. W drugim wariancie wzrost wynagrodzenia zasadniczego 5,5% i finansowanie PPE w wysokości 1%. Mimo dużej rozbieżności między propozycjami, strony zadeklarowały chęć osiągnięcia porozumienia, dlatego  przeanalizują swoje propozycje i umówiły termin spotkania roboczego na 9 lutego (bez udziału mediatora) oraz drugą turę mediacji na 19 lutego, jako pierwszy termin pasujący każdej z trzech stron.

Informacja dotycząca wyborów delegatów na zakładowe zebranie delegatów – kadencja 2018 – 2022r.

włącz .

Koleżanki i koledzy!!!

Nadeszła chwila przeprowadzenia wyborów delegatów na zakładowe zebranie delegatów na kadencje 2018 - 2022.
Kim jest delegat?
Delegat to, osoba o dużym zaufaniu społecznym, chcąca zaangażować się w działalność Organizacji Zakładowej, mogąca poświęcić swój czas sprawom związkowym. Bierze udział w zebraniach i głosowaniach dotyczących spraw pracowników.
Delegatów wybiera się w okręgach wyborczych, do których należą poszczególne jednostki organizacyjne zakładu pracy, czyli działy na których pracujecie. Spośród tych działów utworzyliśmy okręgi wyborcze, z których w zależności od ilości członków przysługiwać będzie ilość mandatów według następującego klucza wyborczego: na każde otwarte 25 członków przypada jeden mandat – oznacza to, że w okręgu wyborczym od 1-25 członków przypada jeden mandat, od 26 – 50 członków przypadają dwa mandaty, itd.