APEL O POMOC

włącz .

Koleżanki i koledzy!!!

W dniu 3 kwietnia 2019 roku spłonął dach domu naszego kolegi Marcina Klimaska. Przyczyną pożaru było zapalenie sadzy w kominie, która spadła na drewniane pokrycie dachu. Do akcji zostało zadysponowane 11 zastępów straży pożarnej. Ilość wody użyta do ugaszenia pożaru dachu spowodowała ogromne straty. Marcin jest jedynym żywicielem rodziny, czyli 3,5 letniej Zuzy, 2,5 letniej Mai i oczywiście żony, która w czerwcu rodzi trzecie dziecko -tym razem synka. Marcina wielu z nas dobrze zna – pracuje w BRIDGESTONE Poznań od 2004 roku na dziale ASS 14k.

W związku z zaistniałą sytuacją Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w Bridgestone Poznań Sp. z o.o. uruchomiła konto:
Dane do przelewu:
Organizacja Zakładowa NSZZ "Solidarność" w Bridgestone Poznań
19 1090 1476 0000 0001 4029 6385

na które można dokonywać wpłaty z dopiskiem „POMOC DLA MARCINA”.

Wszystkie zgromadzone środki zostaną przekazane naszemu koledze. Na obecną chwilę Marcin z rodziną mieszkają u sąsiadów, dlatego prosimy o w miarę szybką reakcję na nasz apel, aby mógł powitać nowego członka rodziny we własnym domu. Poniżej załączamy zdjęcia pogorzeliska, które obrazują ogrom szkód. Koszty remontu domu, zdecydowanie przekraczają możliwości finansowe rodziny.

Wiemy, że wielu kolegów z naszej fabryki oferuje Marcinowi pomoc bezpośrednio przy usuwaniu skutków pożaru, ale wszyscy mogą wesprzeć naszego kolegę dokonując wpłat na wskazane konto.

Bądźmy Solidarni z Marcinem w tym trudnym dla niego momencie, bo każdego z nas może dotknąć taka tragedia w życiu.

 

 

 

 

Protest 8 kwietnia 2019r

włącz .


Koleżanki i Koledzy,

zgodnie z postanowieniem Ogólnopolskiego Sztabu Protestacyjno-Strajkowego NSZZ „Solidarność” realizujemy kolejny etap Naszej walki o realizację postulatów, ponieważ rząd nie zaproponował żadnych rozwiązań ani terminów ich realizacji 4 kwietnia 2019 r. o godzinie 15:00 organizujemy demonstrację przed Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu przy al. Niepodległości 16/18.

Dzisiaj tylko od nas zależy, czy skłonimy rząd do poważnych, konstruktywnych rozmów. Manifestacja przed wielkopolskim urzędem wojewódzkimi musi być jasnym i mocnym sygnałem dla rządu - WIDZIMY SIĘ 4 KWIETNIA!!!

 

Szczegóły dotyczące wyjazdów na demonstrację do Poznania udzielają szefowie oddziałów:

  1. Piła - Adam Dopierała - 606-381-983
  2. Leszno - Bożena Górczak - 519-307-364
  3. Jarocin - Sławka Jakrzewska - 798-674-739
  4. Gniezno - Karol Urbaniak - 667-857-795
  5. Września - Sebastian Elsner - 668- 840-289
  6. Śrem i Środa Wlkp. - Józef Perczak - 510-187-700

NSZZ Solidarność domaga się m. in. podwyżek w sferze finansów publicznych, wprowadzenia kryterium stażowego uprawniającego do przejścia na emeryturę bez względu na wiek, odmrożenia wskaźnika naliczania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, rozwiązań zabezpieczających przed wzrostem cen energii oraz funkcjonowania przedsiębiorstw energochłonnych, niewliczania do minimalnego wynagrodzenia dodatków za wysługę lat oraz Wzrostu wynagrodzeń, zatrudnionych w sferze finansów publicznych, proporcjonalnie do wzrostu wynagrodzeń funkcjonariuszy policji, straży pożarnej, więziennictwa, krajowej administracji skarbowej, celników, pielęgniarek i położnych oraz lekarzy rezydentów, przewidzianych na 2019 rok dla pozostałych zatrudnionych w jednostkach finansów publicznych.

Pełnego odmrożenia kwot odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Zaniechania, komplikujących system, niekończących się zmian w ustawach podatkowych, przyjmowanych bez konsultacji społecznych.

Urealnienia kwoty wolnej od podatku tak, aby służyła ona osobom najsłabszym ekonomicznie chroniąc je przed zagrożeniem ubóstwem.

Waloryzacji progów podatkowych oraz wysokości zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodu osób fizycznych.

Uchylenia wygaszania emerytur pomostowych.

Modernizacji systemu ubezpieczeń społecznych tak, aby pracownicy o długoletnich okresach składkowych nabywali uprawnienia emerytalne bez względu na wiek życia oraz objęcia wszystkich wykonujących i świadczących pracę bez względu na formę umowy, w oparciu o którą ją wykonują, w tym prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, proporcjonalnymi składkami emerytalno-rentowymi od osiąganych dochodów z każdego tytułu ubezpieczenia, z zachowaniem zasady 30 krotności.

Przyjęcia ustawy o Służbie Ochrony Kolei.

Wprowadzenia zasady pluralizmu związkowego w służbach tam, gdzie prawo dopuszcza przynależność związkową.

Zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych, składek członkowskich wnoszonych do związków zawodowych.

Przewidywanego wzrostu cen energii elektrycznej dla odbiorców przemysłowych i indywidualnych, systemu rekompensat dla odbiorców indywidualnych oraz mechanizmów ochrony rodzin przed skutkami ogólnego wzrostem cen towarów i usług, a co za tym idzie, zwiększonymi wydatkami gospodarstw domowych.

Wynik sondażu w sprawie podjęcia próby pracy w systemie równoważnym (12h)

włącz .

Koleżanki i Koledzy,

W związku z podjęciem przez Pracodawcę tematu wprowadzenia próby pracy w systemie 12 godzinnym, przeprowadziliśmy wśród Was w sposób jawny sondaż, w którym zadaliśmy pytanie:
Czy chcesz spróbować pracy w systemie 12 godzinnym przez okres 3-4 miesięcy, po czym byłoby przeprowadzone referendum?

W naszym sondażu udział wzięło 1187 osób co stanowi około 85% wszystkich pracowników pracujących w systemie 4 brygadowym 3 zmianowym (ośmiogodzinny). Byliśmy na wszystkich wydziałach i brygadach wśród osób, których dotyczyłaby ewentualna zmiana.

W wyniku tego badania 585 osób opowiedziało się „ZA” podjęciem próby pracy po 12 godzin co daje 49,28% badanych (szczegółowe wyniki TUTAJ).

SONDAŻ PRACODAWCY JEST TENDENCYJNY

włącz .

Koleżanki i Koledzy!!!

Pracodawca podjął sondażowe działania aby sprawdzić jakie są preferencje pracowników co do zmiany kalendarza na inny. Jednak w tym sondażu nie ma opcji, że pracownik chciałby pozostać przy obecnym, co wskazuje na jego tendencyjność. Dodatkowo niektórzy przełożeni sugerują pracownikom, że są zobowiązani do wybrania jednej z powyższych wersji. Oczywiście żadne prawo nie obliguje pracownika aby musiał odpowiadać na pytanie na które każda zaproponowana odpowiedź jest sprzeczna z jego przekonaniem. Dlatego z informacji jakie uzyskaliśmy z działu HR przełożony może zapisać w uwagach, że pracownik nie jest zainteresowany żadną opcją po za tą w której obecnie pracuje.

Uważamy, że tak sformułowany sondaż jest niemiarodajny, gdyż niektórzy czując presję ze strony swojego przełożonego zaznaczając opcję wbrew swojej woli. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pracowników, Organizacja w najbliższym czasie przeprowadzi własny sondaż, który będzie transparenty i nie będzie budził żadnych podejrzeń.

Jako Zarząd Organizacji nie będziemy podejmować decyzji o podpisaniu zgody na wprowadzenie innego systemu pracy na podstawie własnych przekonań tylko na podstawie głosu wszystkich pracowników. Organizacja Związkowa NSZZ Solidarność w BSPZ to WSZYSCY CZŁONKOWIE a nie siedem osób z Komisji Zakładowej. Jeśli ktoś tego nie rozumie to trudno. Dlatego w tak ważnej sprawie, która dzieli pracowników i wzbudza duże emocje chcemy zapytać WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW (których zmiana by dotyczyła) w sposób jawny, transparenty i nie budzący zastrzeżeń jakie jest ich stanowisko w tej sprawie.

W ten sposób zebrane informacje pokażą ilu pracowników jest za zmianą systemu pracy na 12h a ilu za pozostaniem przy obecnym 8h.

Stanowisko Komisji Krajowej nr 13/18 ws. sytuacji społeczno-gospodarczej oraz stanu dialogu w Polsce

włącz .

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” z niepokojem obserwuje pogarszającą się sytuację społeczną oraz narastające napięcia społeczne.

Powiększające się dysproporcje w wynagrodzeniach zatrudnionych w sferze finansów publicznych wręcz wskazują na dyskryminowanie całych grup zatrudnionych w tej sferze. Kolejny raz mamy do czynienia z przekazywaniem środków budżetowych na wzrost wynagrodzeń tylko nielicznym grupom zatrudnionych urzędników czy też funkcjonariuszy.Odbywa się to niestety kosztem pozostałych. Pomijanie we wzroście wynagrodzeń grup najmniej zarabiających czy też nierównomierny wzrost płac tworzy dysproporcje w przeciętnych wynagrodzeniach miesięcznych w poszczególnych działach.

Dodatkowo, niepewność co do przyszłych cen energii elektrycznej, tak dla odbiorców indywidualnych jak i przemysłowych, oraz niejasne zapowiedzi wprowadzenia rekompensat wzrostu cen dla odbiorców indywidualnych pogłębiają frustrację.

Koniecznym staje się wzrost kwot progów dochodowych uprawniających do wypłaty świadczeń z pomocy społecznej, ich wysokości oraz wzrost kwot kryteriów dochodowych uprawniających do wsparcia dochodowego rodzin oraz wysokości świadczeń i zasiłków rodzinnych.