Składka członkowska to jeden z ważnych instrumentów do samodzielnej

i niezależnej od pracodawcy działalności związkowej.

 

100% składki od członków związku podlega podziałowi:

60% składki pozostaje do dyspozycji organizacji zakładowej.

Pieniądze te są przeznaczane na bieżącą działalność organizacji, tj. m.in.

- wypłacanie zasiłków statutowych zgodnie z uchwałą finansową Krajowego Zjazdu

Delegatów

Jeżeli organizacja zakładowa tak postanowi również udzielanie pomocy

finansowej w indywidualnych przypadkach losowych.

- Dokonuje się zakupów podstawowych materiałów biurowych

- Pokrywa się koszty delegacji członków Komisji Zakładowej

- O przeznaczeniu tych pieniędzy na inne cele decyduje uchwałą KZ.


40% składki przekazywane jest do Zarządu Regionu z czego;

25% pozostaje do dyspozycji Zarządu Regionu i przeznacza się m.in. na:

- pomoc prawną dla członków związku i organizacji zakładowych

- organizowanie szkoleń dla członków związku

- utworzenie funduszu dla szykanowanych za działalność związkową

członków związku

- prowadzenie działalności informacyjnej i promocyjnej, drukowanie

dla organizacji ulotek, plakatów, itp.

- organizowanie uroczystości


10% przekazywane jest do Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność", która składki te przeznacza rn.in. na:

- działalność struktur branżowych

- wszelkiego rodzaju opinie do aktów prawnych

- wydawanie biuletynów informacyjnych

- utrzymywanie strony www

- współpracę międzynarodową z innymi centralami związkowymi

- doradztwo eksperckie

- szkolenia

- rozwój związku

- politykę społeczną

- archiwum "Solidarności"

2,5% przekazuje na Regionalny Fundusz Strajkowy, z którego finansowane

są akcje protestacyjne w Regionie i zakładach pracy.

2,5 % przekazuje na Krajowy Fundusz Strajkowy z którego Komisja Krajowa

finansuje ogólnopolskie akcje protestacyjne.