W pojedynkę niewiele zdziałasz w sprawach, które są dla Ciebie ważne.

Organizując się masz szansę.

 

SILNY ZWIĄZEK, TO LICZNY ZWIĄZEK!!!


Wstępując do NSZZ "Solidarność" Bridgestone Poznań Sp. z o.o. zapewniasz sobie:

Fachową pomoc prawną i obronę w sądzie pracy

zatrudnieni w Zarządach Regionów radcy prawni z zakresu prawa pracy udzielają

członkom NSZZ "Solidarność" bezpłatnych porad oraz w przypadku zwolnienia

napiszą pozew i będą reprezentować Cię w sądzie pracy.

Ochronę przed nieuzasadnionym wypowiedzeniem umowy

pracodawca ma obowiązek powiadomić organizację związkową o zamiarze

rozwiązania umowy o pracę zawartą na czas nieokreślony z członkiem związku, musi

również podać na piśmie przyczyny swojej decyzji, daje to szansę związkowym

przedstawicielom na przekonanie pracodawcy, że z różnych przyczyn jest to niedobra

decyzja.

• Znaczący wpływ na swoje warunki pracy i płacy

organizacja zakładowa prowadzi z zarządem firmy negocjacje na temat

podwyżek płac, zasad przyznawania premii i ich wysokości a także, np. planów

urlopowych tak, żeby uwzględniały one wnioski pracowników oraz nie burzyły

normalnego rytmu pracy w firmie.

Wpływ na podział środków z Funduszu Socjalnego

przedstawiciel organizacji związkowej wchodzi w skład komisji socjalnej; dzięki temu

uzyskujesz realny wpływ na to, np. jaka ilość środków pochodzących z tego funduszu

będzie przeznaczona na zapomogi, jaka na dofinansowanie wypoczynku pracowników

i ich rodzin, jak też na inne cele. To przedstawiciele organizacji związkowej Wraz z

pracodawcą wspólnie tworzą plan wydatków z funduszu świadczeń socjalnych.

Wpływ na poprawę warunków pracy

wszystkie sprawy, które według Ciebie są ważne (np. brak odpowiedniego ubrania

ochronnego, układanie i przestrzeganie grafiku, nieprawidłowości w miejscu pracy i

wiele, wiele innych, o których tylko Ty wiesz) możesz przekazać organizacji

związkowej, która w trakcie rozmów z pracodawcą ma możliwość zwrócenia uwagi na

te wszystkie problemy oraz może wyegzekwować należne Ci świadczenia wynikające

z zasad bezpieczeństwa i warunków pracy.