W dniu 13 września 2011 r. odbyła się druga rozprawa przed Sądem Rejonowym w Poznaniu pomiędzy Marcinem Steinke, a firmą Bridgestone Poznań w sprawie o zapłatę dodatkowego wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych za lata 2008-2010.
Pełnomocnik Marcina Steinke przekazał pismo procesowe zawierające uzupełnienie uzasadnienia pozwu. Po wysłuchaniu obydwu stron Sąd zamknął rozprawę, co oznacza, że w postępowaniu przed Sądem nie będą już podejmowane żadne czynności procesowe.  
Ogłoszenie wyroku nastąpi w dniu 27 września 2011 r. o godz. 8.50.