Pisma do pracowników

Informacja Komisji Wyborczej. Wybory delegatów na ZZD 2018-2022.

włącz .

Koleżanki i koledzy!!!

16 lutego 2018 roku zakończyły się wybory delegatów na Zakładowe Zebranie Delegatów (ZZD) NSZZ „Solidarność” w Bridgestone Poznań na kadencję 2018 – 2022. Według przyjętego klucza wyborczego w Okręgu I było 16 miejsc mandatowych na 15 zgłoszonych kandydatów. W Okręgu II było 18 miejsc mandatowych i zgłoszono 18 kandydatów. Komisje podliczyły ilość członków biorących udział w wyborach i uznały ich ważność w obu okręgach wyborczych (minimum połowa uprawnionych do głosowania). Następie komisje policzyły głosy oddane na poszczególnych kandydatów – warunek: ponad połowa głosów ważnych oddanych na kandydata. W wyniku przeprowadzonych wyborów wszyscy kandydaci otrzymali mandat delegata ZZD na kadencję 2018 – 2022.

Zgodnie z kalendarzem wyborczym 7 marca 2018 roku w siedzibie Zarządu Regionu „Solidarność” Wielkopolska odbędzie się ZZD podczas, którego delegaci wybiorą przewodniczącego Komisji Zakładowej, członków Komisji Zakładowej, członków Komisji Rewizyjnej, delegatów na WZD (walne zebranie delegatów) Regionu „S” Wielkopolska oraz delegatów do Krajowej Sekcji Przemysłu Chemicznego.

Wszystkim kandydatom gratulujemy i życzymy sukcesów oraz wytrwałości w działalności związkowej.

Mediacje - II spotkanie robocze 16.02.2018r.

włącz .

Koleżanki i koledzy!!!!

W dniu 16 lutego 2018 roku odbyło się drugie spotkanie robocze w ramach prowadzonych mediacji. Strona pracodawcy przedstawiła nowe podejście do wyliczenia dodatku wakacyjnego w wysokości 60% podstawy w 2019 roku i 84% podstawy w 2020 roku, którego wypłata będzie uwarunkowana następującymi kryteriami: absencja chorobowa, pomyłka produkcyjna i rażące naruszanie zasad BHP. Natomiast w kwestii wzrostu wynagrodzenia strona pracodawcy podtrzymuje dotychczasową propozycję, tj.: 4,5% do podstawy w 2018 roku, 4% do podstawy w 2019 roku i 4% w 2020 roku oraz 59 zł – składka na grupowe ubezpieczenie PZU, 1% przekazywane na PPE. Strona pracodawcy w swojej propozycji zastrzega podpisanie porozumienia na trzy lata. Strona związkowa przedstawiła swoją propozycję dodatku w wysokości 80% podstawy w 2019 roku i 100% podstawy w 2020 roku oraz to, że program ten będzie utrzymany przez kolejne lata. W temacie wzrostu wynagrodzenia potrzymaliśmy propozycję wzrostu wynagrodzenia zasadniczego na 2018 rok w wysokości 441 zł i 59zł – składka na grupowe ubezpieczenie PZU oraz wzrost o 500 zł wynagrodzenia zasadniczego w 2019 roku. Natomiast w kwestii utworzenia Pracowniczego Programu Emerytalnego, to w świetle przewidzianych zmian wprowadzanych ustawą o obowiązku tworzenia przez pracodawców od 2019 roku Pracowniczych Programów Kapitałowych musimy rozważyć, co będzie dla nas korzystniejsze.

Spotkanie stron z udziałem mediatora odbędzie się w poniedziałek 19 lutego 2018 roku.

Mediacje - wybór mediatora 22.01.2018r.

włącz .

W poniedziałek (22 stycznia 2018 roku) odbyło się spotkanie z pracodawcą w sprawie uzgodnienia mediatora do dalszego etapu prowadzenia sporu zbiorowego. Pracodawca zaproponował jednego z dwóch kandydatów zaproponowanych w piśmie z 16 stycznia br.,  w osobie Bogdana Klepasa. Następnie strona związkowa przedstawiła argumenty przemawiające za wyborem kandydata przedstawionego przez Organizację Związkową. Po rozważeniu argumentów przedstawionych przez stronę związkową, strona pracodawcy zaakceptowała propozycję OZ, czyli Pana Piotra, Karola Potempy.

Informacja po VII turze rokowań z dnia 11.01.2018r.

włącz .

Koleżanki i koledzy!!!!!

W dniu 11 stycznia 2018 roku odbyło się spotkanie negocjacyjne – VII TURA ROKOWAŃ. W toku rokowań Pracodawca nie przedłożył dotychczas takich propozycji, które umożliwiłyby osiągniecie porozumienia. W związku z tym został sporządzony protokół rozbieżności a strony nadal pozostają w sporze zbiorowym. Kolejny etap, to mediacje z udziałem mediatora.

W piątek 12 stycznia br., strony uzgodniły i podpisały protokół rozbieżności. Podpisane zostało również porozumienie dotyczące uzgodnienia mediatora. Mediator musi być wybrany z listy mediatorów i zaakceptowany przez obie strony sporu. Strona związkowa przekazała pracodawcy pismo w którym zastał zaproponowany mediator. Strona pracodawcy do 16 stycznia odpowie, czy przyjmuje tą propozycję. Będziemy Was na bieżąco informować o dalszym przebiegu negocjacji.

Informacja po VI turze rokowań z dnia 05.01.2018r.

włącz .

W dniu 5 stycznia 2018 roku odbyło się kolejne spotkanie dotyczące rokowań. Pierwszym tematem był wprowadzony przez pracodawcę równoważny system pracy na 2018 rok dla całego zakładu mimo, że nie podpisaliśmy porozumienia. Jak zapewne wiecie systemy obowiązujące w BSPZ są zapisane w regulaminie i nie mamy zapisu aby na produkcji można było wprowadzić równoważny system pracy w tym temacie nie osiągnęliśmy porozumienia.

W temacie dotyczącym zmian wynagrodzeń Pracodawca przedstawił nowe podejście do wyliczenia nowego wynagrodzenia miesięcznego dla pracowników ze stawką godzinową, wszystkie premie procentowe będą wyliczone w maksymalnej wysokości czyli 33%. Jeśli chodzi o dodatek wakacyjny to musieliśmy doprecyzować kryteria - pracodawca przeliczy tą propozycję i odniesie się do niej. W punkcie dotyczącym wzrostu wynagrodzenia nie osiągnęliśmy ustalonego przez nas poziomu. Wiemy, że obecna sytuacja budzi ogromne emocje, jednak proces negocjacji trwa i nie możemy być naciskani presją czasu. Jako, że spór zbiorowy to proces, który obie strony obliguje do dążenia do osiągnięcia porozumienia ustaliliśmy kolejny termin  spotkania na 11 stycznia br.