Pisma do pracodawcy

Pismo do Dyrektora Fabryki Bridgestone Poznań z dnia 18.08.2017r.

włącz .

          Jako Organizacja Zakładowa chcemy wyrazić swoje zaniepokojenie brakiem konstruktywnych działań ze strony pracodawcy mających  na celu poprawę warunków pracy, dobrej atmosfery wśród załogi oraz zatrzymania odpływu doświadczonej kadry pracowniczej niezbędnej do wykonania planu, zarówno pod kątem ilościowym jak i co najważniejsze jakościowym.
Pomimo wielomiesięcznych rozmów toczących się od czasu pikiety, wielu konkretnych pomysłów i projektów, opracowanych przez Związek Zawodowy,  nie zostały wdrożone.  Wszystkie działania zarządu firmy odbierane są jako pozorowane lub oceniane przez pracowników jako błędne.

Wniosek do PIP w sprawie obowiązków pracowników związanych z usprawiedliwieniem nieobecności w pracy.

włącz .

Organizacja Zakładowa                                                    Poznań, 17.10.2012r.
NSZZ „Solidarność”
w Bridgestone Poznań Sp. z o.o.
w miejscu

Okręgowy Inspektorat Pracy
Państwowej Inspekcji Pracy
w Poznaniu

        W imieniu Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Bridgestone Poznań Sp. z o.o. składam wniosek o przeprowadzenie kontroli przestrzegania prawa pracy w sprawie  obowiązków pracowników związanych z usprawiedliwieniem nieobecności w pracy.
        Organizacja Zakładowa wnosi o zbadanie zgodności z powszechnie obowiązującymi przepisami zapisów pkt 6.3. lit b) Regulaminu Pracy, który stanowi, że pracownik jest zobowiązany usprawiedliwić swoją nieobecność poprzez dostarczenie do Działu Personalnego lub na portiernię BSPZ stosownego dokumentu najpóźniej w czwartym dniu roboczym licząc od daty jego wystawienia, przy czym dzień wystawienia zwolnienia jest pierwszym dniem tego terminu. Doręczenie może nastąpić osobiście, przez inną osobę albo drogą pocztową, przy czym za datę zawiadomienia uważa się wówczas datę stempla pocztowego. Należy zauważyć, że zgodnie z art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (j.t. Dz.U. 2010 nr 77 poz. 512 z późn zm.), zaświadczenie lekarskie ubezpieczony jest obowiązany dostarczyć płatnikowi zasiłków nie później niż w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania. Zdaniem naszej Organizacji zapis pkt 6.3. lit b) Regulaminu Pracy ustanawiając krótszy termin na dostarczenie zaświadczenia lekarskiego do pracodawcy, jest mniej korzystny dla pracowników niż przepis powszechnie obowiązujący, a tym samym – na podstawie art. 9 § 2 K.P. powinien zostać uznany za nieważny.
       W związku z powyższym, niniejszy wniosek o przeprowadzenie postępowania kontrolnego w Bridgestone Poznań Sp. z o.o. w przedmiotowej sprawie jest w pełni uzasadnione. Wnosimy o wnikliwe i staranne zbadanie powyżej przedstawionych zagadnień, a w razie potwierdzenia naruszenia przepisów prawa – o zastosowanie wszelkich środków prawnych, które są dostępne Państwowej Inspekcji Pracy.

Ochrona danych osobowych.

włącz .

Organizacja Zakładowa                                                    Poznań, 16.10.2012r.
NSZZ „Solidarność”
w Bridgestone Poznań Sp. z o.o.
w miejscu

Piotr Kozłowski
Wiceprezes Zarządu
Bridgestone Poznań Sp. z o.o.
ul. Bałtycka 65
61-017 Poznań

 

        W imieniu Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” zgłaszam zastrzeżenia wobec dokonywania kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich pracowników Bridgestone Poznań przez zewnętrzną firmę ochroniarską. Udział firmy ochroniarskiej w kontroli zwolnień lekarskich pracowników naszego zakładu prowadzi do przekazywania tej firmie danych osobowych naszych pracowników w zakresie niezgodnym z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz.U. 2002 nr 101 poz. 926 z późn. zm.).
       Zgodnie z przepisami ww. ustawy przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne tylko w przypadkach wskazanych w art. 23 ust. 1 przedmiotowej ustawy. Organizacja Zakładowa uważa, że w sytuacji, którą poruszamy nie jest spełniona żadna z przesłanek uprawniających Bridgestone Poznań jako Pracodawcę do udostępnienia danych osobowych pracowników zewnętrznej firmie ochroniarskiej. W szczególności nie zachodzi tu sytuacja wskazana w art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy, zgodnie z którym przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne, jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa. W przypadku dokonywania kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich, w żadnym razie nie występuje kryterium „niezbędności” udziału w tych kontrolach osób z firmy zewnętrznej, ponieważ Pracodawca ma pełną możliwość dokonywania ich wyłącznie przez pracowników Bridgestone Poznań, co przecież miało miejsce w przeszłości. Przekazanie danych osobowych firmie zewnętrznej byłoby dopuszczalne jedynie, jeżeli udział pracowników firmy zewnętrznej byłby niezbędny do kontroli wykorzystywania zwolnień lekarskich, co oznacza, że bez udziału osób z firmy zewnętrznej, pracodawca nie mógłby tych kontroli dokonywać.
       W związku z powyższym wzywamy do podjęcia działań mających na celu wykluczenie udziału firm zewnętrznych w kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich pracowników i właściwe zabezpieczenie danych osobowych naszych pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Poszkodowani w turnieju

włącz .

Organizacja Zakładowa                                                    Poznań, 29.08.2012r.
NSZZ „Solidarność”
w Bridgestone Poznań Sp. z o.o.
w miejscu

Piotr Kozłowski
Wiceprezes Zarządu
Bridgestone Poznań Sp. z o.o.
ul. Bałtycka 65
61-017 Poznań

        Działając w imieniu pracowników poszkodowanych w trakcie turnieju piłkarskiego  organizowanego przez Bridgestone Poznań, prosimy aby nieobecności związane z urazami powstałymi na turnieju nie były przyczynkiem do umniejszenia premii poszkodowanych. Mamy świadomość, iż osoby te otrzymały odszkodowanie wynikające z ubezpieczenia turnieju ale jak wiadomo nie pokryły one strat spowodowanych nieobecnością w pracy jak i samej kontuzji. Poszkodowani  zwrócili uwagę, że suma jaką otrzymali od ubezpieczyciela z ledwością wystarczyła na pokrycie kosztów rehabilitacyjnych. Uważamy, że w tej sytuacji, kiedy to pracownik reprezentuje firmę i doznaje uszczerbku na zdrowiu,  powinna ona taki przypadek traktować indywidualnie i odstąpić od trybu „Programu Premiowego” wobec poszkodowanych. Działając  zgodnie z regulaminem Pracodawca zniechęci swoich pracowników do udziału w przyszłorocznej imprezie.
          Mając na względzie czas jaki pozostał do końca miesiąca prosimy o jak najszybsze pozytywne rozpatrzenie sprawy.

Jest zima to jest zimno

włącz .

Poznań, 01 luty 2012

Organizacja Zakładowa
NSZZ „Solidarność”
w Bridgestone Poznań Sp. z o.o.
w miejscu

Piotr Kozłowski
Wiceprezes Zarządu
Bridgestone Poznań Sp. z o.o.
Ul. Bałtycka 65
61-017 Poznań

 

          Jesteśmy zaniepokojeni sytuacją jaką od pewnego czasu obserwujemy na hali produkcyjnej oraz w nowym (raju) magazynie. Mianowicie chodzi o temperaturę w jakiej muszą pracować operatorzy. Dziwi nas fakt, że kolejny rok mamy do czynienia z nieudolnością osób odpowiedzialnych za sprawność systemu grzewczego. Nie możemy obojętnie przejść obok działań jakie w tym kierunku poczynił Zarząd firmy. W gestii Pracodawcy leży zapewnienie swoim pracownikom odzieży ochronnej(chroniącej przed zimnem), a tą jak do tej pory otrzymali pracownicy min. TS, QA. Pragniemy zauważyć, że w/w pracownicy w tych niekorzystnych warunkach przebywają znacznie krócej niż operatorzy maszyn, dlatego domagamy się o jak najszybsze wyposażenie wszystkich operatorów w dodatkową odzież zapewniającą komfort cieplny. Z przykrością stwierdzamy, że taka sytuacja ma miejsce w firmie, która zawsze deklaruje najwyższą dbałość o swoich wszystkich pracowników. Uważamy także, że wszystkie przeziębienia które spowodują absencje w śród operatorów winny być traktowane jako „wypadek przy pracy w związku z zaniedbaniem Pracodawcy”.

Komisja Zakładowa
NSZZ „Solidarność”
w BSPZ Sp. z o.o.