Wniosek do PIP w sprawie obowiązków pracowników związanych z usprawiedliwieniem nieobecności w pracy.

włącz .

Organizacja Zakładowa                                                    Poznań, 17.10.2012r.
NSZZ „Solidarność”
w Bridgestone Poznań Sp. z o.o.
w miejscu

Okręgowy Inspektorat Pracy
Państwowej Inspekcji Pracy
w Poznaniu

        W imieniu Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Bridgestone Poznań Sp. z o.o. składam wniosek o przeprowadzenie kontroli przestrzegania prawa pracy w sprawie  obowiązków pracowników związanych z usprawiedliwieniem nieobecności w pracy.
        Organizacja Zakładowa wnosi o zbadanie zgodności z powszechnie obowiązującymi przepisami zapisów pkt 6.3. lit b) Regulaminu Pracy, który stanowi, że pracownik jest zobowiązany usprawiedliwić swoją nieobecność poprzez dostarczenie do Działu Personalnego lub na portiernię BSPZ stosownego dokumentu najpóźniej w czwartym dniu roboczym licząc od daty jego wystawienia, przy czym dzień wystawienia zwolnienia jest pierwszym dniem tego terminu. Doręczenie może nastąpić osobiście, przez inną osobę albo drogą pocztową, przy czym za datę zawiadomienia uważa się wówczas datę stempla pocztowego. Należy zauważyć, że zgodnie z art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (j.t. Dz.U. 2010 nr 77 poz. 512 z późn zm.), zaświadczenie lekarskie ubezpieczony jest obowiązany dostarczyć płatnikowi zasiłków nie później niż w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania. Zdaniem naszej Organizacji zapis pkt 6.3. lit b) Regulaminu Pracy ustanawiając krótszy termin na dostarczenie zaświadczenia lekarskiego do pracodawcy, jest mniej korzystny dla pracowników niż przepis powszechnie obowiązujący, a tym samym – na podstawie art. 9 § 2 K.P. powinien zostać uznany za nieważny.
       W związku z powyższym, niniejszy wniosek o przeprowadzenie postępowania kontrolnego w Bridgestone Poznań Sp. z o.o. w przedmiotowej sprawie jest w pełni uzasadnione. Wnosimy o wnikliwe i staranne zbadanie powyżej przedstawionych zagadnień, a w razie potwierdzenia naruszenia przepisów prawa – o zastosowanie wszelkich środków prawnych, które są dostępne Państwowej Inspekcji Pracy.