Ochrona danych osobowych.

włącz .

Organizacja Zakładowa                                                    Poznań, 16.10.2012r.
NSZZ „Solidarność”
w Bridgestone Poznań Sp. z o.o.
w miejscu

Piotr Kozłowski
Wiceprezes Zarządu
Bridgestone Poznań Sp. z o.o.
ul. Bałtycka 65
61-017 Poznań

 

        W imieniu Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” zgłaszam zastrzeżenia wobec dokonywania kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich pracowników Bridgestone Poznań przez zewnętrzną firmę ochroniarską. Udział firmy ochroniarskiej w kontroli zwolnień lekarskich pracowników naszego zakładu prowadzi do przekazywania tej firmie danych osobowych naszych pracowników w zakresie niezgodnym z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz.U. 2002 nr 101 poz. 926 z późn. zm.).
       Zgodnie z przepisami ww. ustawy przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne tylko w przypadkach wskazanych w art. 23 ust. 1 przedmiotowej ustawy. Organizacja Zakładowa uważa, że w sytuacji, którą poruszamy nie jest spełniona żadna z przesłanek uprawniających Bridgestone Poznań jako Pracodawcę do udostępnienia danych osobowych pracowników zewnętrznej firmie ochroniarskiej. W szczególności nie zachodzi tu sytuacja wskazana w art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy, zgodnie z którym przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne, jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa. W przypadku dokonywania kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich, w żadnym razie nie występuje kryterium „niezbędności” udziału w tych kontrolach osób z firmy zewnętrznej, ponieważ Pracodawca ma pełną możliwość dokonywania ich wyłącznie przez pracowników Bridgestone Poznań, co przecież miało miejsce w przeszłości. Przekazanie danych osobowych firmie zewnętrznej byłoby dopuszczalne jedynie, jeżeli udział pracowników firmy zewnętrznej byłby niezbędny do kontroli wykorzystywania zwolnień lekarskich, co oznacza, że bez udziału osób z firmy zewnętrznej, pracodawca nie mógłby tych kontroli dokonywać.
       W związku z powyższym wzywamy do podjęcia działań mających na celu wykluczenie udziału firm zewnętrznych w kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich pracowników i właściwe zabezpieczenie danych osobowych naszych pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.