Popełnienie nieumyślnie błędu produkcyjnego, nie musi Cię dużo kosztować.

Bridgestone Poznań coraz częściej ma roszczenia odszkodowawcze względem swoich pracowników, którzy popełnili błąd produkcyjny. Zgodnie z art. 114 – 122 Kodeksu Pracy Pracownik, który wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych ze swej winy wyrządził pracodawcy szkodę, ponosi odpowiedzialność materialną. Wobec powyższego pracodawca ma prawo żądać od pracownika odszkodowania za poniesione straty. Odszkodowanie ustala się w wysokości wyrządzonej szkody, jednak nie może ono przewyższać kwoty trzymiesięcznego wynagrodzenia przysługującego pracownikowi.

Praca w naszej firmie nie należy do lekkich, często są to ciężkie warunki, w wysokich temperaturach, w porze nocnej, dodatkowo obłożone wysokimi normami, od których zależy wysokość naszych wynagrodzeń. Dlatego w takich warunkach nietrudno o błąd produkcyjny. Nasz pracodawca w ostatnich latach miał kilka roszczeń odszkodowawczych, z których największe sięgały kwot 12 000 zł.  Nie życzymy nikomu błędów, ale można się od nich ubezpieczyć.

Polisa z firmą PZU została już podpisana i obowiązuje do 30 września 2022r. Miesięczny koszt wynosi 4,33zł/miesiąc/osobę (52zł/rok) płatne za cały rok z góry. Suma gwarancyjna wynosi 15.000 PLN dla każdego ubezpieczonego pracownika. Osoby, które są zainteresowane i chciałyby przystąpić do takiego ubezpieczenia proszone są o wypełnienie deklaracji w biurze związku i dokonanie przelewu. Szczegółowe warunki takiego ubezpieczenia są dostępne TUTAJ.

DANE do przelewu:

Organizacja Zakładowa NSZZ Solidarność w Bridgestone Poznań
ul. Bałtycka 65, 61-017 Poznań
nr konta: 19 1090 1476 0000 0001 4029 6385
W tytule przelewu proszę wpisać „IMIĘ NAZWISKO” nr TETA