Informacja po VI turze rokowań z dnia 05.01.2018r.

włącz .

W dniu 5 stycznia 2018 roku odbyło się kolejne spotkanie dotyczące rokowań. Pierwszym tematem był wprowadzony przez pracodawcę równoważny system pracy na 2018 rok dla całego zakładu mimo, że nie podpisaliśmy porozumienia. Jak zapewne wiecie systemy obowiązujące w BSPZ są zapisane w regulaminie i nie mamy zapisu aby na produkcji można było wprowadzić równoważny system pracy w tym temacie nie osiągnęliśmy porozumienia.

W temacie dotyczącym zmian wynagrodzeń Pracodawca przedstawił nowe podejście do wyliczenia nowego wynagrodzenia miesięcznego dla pracowników ze stawką godzinową, wszystkie premie procentowe będą wyliczone w maksymalnej wysokości czyli 33%. Jeśli chodzi o dodatek wakacyjny to musieliśmy doprecyzować kryteria - pracodawca przeliczy tą propozycję i odniesie się do niej. W punkcie dotyczącym wzrostu wynagrodzenia nie osiągnęliśmy ustalonego przez nas poziomu. Wiemy, że obecna sytuacja budzi ogromne emocje, jednak proces negocjacji trwa i nie możemy być naciskani presją czasu. Jako, że spór zbiorowy to proces, który obie strony obliguje do dążenia do osiągnięcia porozumienia ustaliliśmy kolejny termin  spotkania na 11 stycznia br.

Informacja po V turze rokowań z dnia 28.12.2017r.

włącz .

Koleżanki i koledzy!!!!!

W dniu 28 grudnia odbyło się spotkanie dotyczące zmian systemu wynagradzania. Strona pracodawcy odniosła się do naszych propozycji z poprzedniego spotkania. W sprawie przeliczania dodatków nocnych i świątecznych pracodawca chcąc upewnić się co do wątpliwości, czy zmiana ta nie spowoduje konfliktu w temacie równego traktowania zwrócił się o opinię do Państwowej Inspekcji Pracy. Przy tej okazji zwróciliśmy pracodawcy uwagę na fakt, że w jego propozycji już zaistniała wątpliwość, co do równego traktowania, ponieważ pracownicy produkcji mają mnożnik absencji przy wyliczeniu nowej premii natomiast pracownicy tzw. dzienni nie mają takiego mnożnika. Proponowane zmiany dotyczące wyliczania nowej podstawy przedstawione przez organizację związkową na poprzednim spotkaniu nie zostały zaakceptowane przez pracodawcę. Pracodawca zapewnił, że rozważy jeszcze możliwość wliczenia do nowej podstawy wszystkich obecnych premii procentowych w wysokości maksymalnej, jednak ma wątpliwości co do premii za wkład. W związku z wątpliwościami pracodawcy podtrzymaliśmy propozycję pozostawienia premii za wkład na obecnych zasadach.

Życzenia Świąteczne

włącz .

Zyczenia Bozonarodzeniowe BSPZ2018

Informacja po spotkaniu w dniu 15.12.2017r.

włącz .

W dniu 15.12.2017r. odbyły się kolejne rokowania. Przedstawiliśmy pracodawcy nasz pakiet propozycji. W ich skład wchodzi: przeliczenie wynagrodzenia godzinowego na miesięczne w połączeniu z podwyżką, projekt dodatku wakacyjnego uzależnionego od incydentów chorobowych i przeliczenia dodatków świątecznych i nocnych na dodatek za system pracy. Tym razem omawialiśmy najtrudniejsze ale i najważniejsze dla pracowników tematy. Pracodawca nie odrzucił naszych projektów tylko postanowił się nad nimi zastanowić. Widząc wolę jak najszybszego porozumienia u obu stron  ustaliliśmy, że kolejne spotkanie odbędzie się w środę 20 grudnia.

Informacja po spotkaniu w dniu 11.12.2017r.

włącz .

W dniu 11.12.2017r. o godz. 12:00 odbyło się spotkanie Zespołu Negocjacyjnego Organizacji  Zakładowej i Pracodawcy w ramach Sporu Zbiorowego. Obie stronu ustaliły porządek spotkania i przeszły do dyskusji nad tematami negocjacji. Strona Pracodawcy zaprezentowała dwa projekty dotyczące ubezpieczenia grupowego (PZU) oraz PPE(Pracowniczy Program Emerytalny), a także sposób w jaki były by one finansowane. Ten temat traktujemy jako tzw. dodatek do pakietu i nie ma on większego znaczenia w świetle naszych dalszych działań. W dalszej części spotkania Zespół Pracodawcy przedstawił po raz kolejny, projekt związany ze zmianą systemu wynagradzania, który jak ostatnio nie został zaakceptowany przez nasz Zespół. Niestety ramy czasowe jakie ograniczały spotkanie nie pozwoliły na dokładne przedstawienie Naszej propozycji a co za tym idzie dyskusji nad nią. W związku z tym Strony ustaliły termin kolejnego spotkania na dzień 15 grudnia br. na godzinę 14:00.

Jednocześnie chcemy w tym miejscu jako Zespół Negocjacyjny podziękować za liczne słowa wsparcia i otuchy, czego najlepszym dowodem jest ciągły wzrost wpływu nowych członków Organizacji. Jest to jasny sygnał dla nas, że nasi Pracownicy popierają działania i postulaty zgłoszone Pracodawcy.