Pisma do pracowników

Życzenia Świąteczne

włącz .

Zyczenia Bozonarodzeniowe BSPZ2018

Informacja po spotkaniu w dniu 15.12.2017r.

włącz .

W dniu 15.12.2017r. odbyły się kolejne rokowania. Przedstawiliśmy pracodawcy nasz pakiet propozycji. W ich skład wchodzi: przeliczenie wynagrodzenia godzinowego na miesięczne w połączeniu z podwyżką, projekt dodatku wakacyjnego uzależnionego od incydentów chorobowych i przeliczenia dodatków świątecznych i nocnych na dodatek za system pracy. Tym razem omawialiśmy najtrudniejsze ale i najważniejsze dla pracowników tematy. Pracodawca nie odrzucił naszych projektów tylko postanowił się nad nimi zastanowić. Widząc wolę jak najszybszego porozumienia u obu stron  ustaliliśmy, że kolejne spotkanie odbędzie się w środę 20 grudnia.

Informacja po spotkaniu w dniu 11.12.2017r.

włącz .

W dniu 11.12.2017r. o godz. 12:00 odbyło się spotkanie Zespołu Negocjacyjnego Organizacji  Zakładowej i Pracodawcy w ramach Sporu Zbiorowego. Obie stronu ustaliły porządek spotkania i przeszły do dyskusji nad tematami negocjacji. Strona Pracodawcy zaprezentowała dwa projekty dotyczące ubezpieczenia grupowego (PZU) oraz PPE(Pracowniczy Program Emerytalny), a także sposób w jaki były by one finansowane. Ten temat traktujemy jako tzw. dodatek do pakietu i nie ma on większego znaczenia w świetle naszych dalszych działań. W dalszej części spotkania Zespół Pracodawcy przedstawił po raz kolejny, projekt związany ze zmianą systemu wynagradzania, który jak ostatnio nie został zaakceptowany przez nasz Zespół. Niestety ramy czasowe jakie ograniczały spotkanie nie pozwoliły na dokładne przedstawienie Naszej propozycji a co za tym idzie dyskusji nad nią. W związku z tym Strony ustaliły termin kolejnego spotkania na dzień 15 grudnia br. na godzinę 14:00.

Jednocześnie chcemy w tym miejscu jako Zespół Negocjacyjny podziękować za liczne słowa wsparcia i otuchy, czego najlepszym dowodem jest ciągły wzrost wpływu nowych członków Organizacji. Jest to jasny sygnał dla nas, że nasi Pracownicy popierają działania i postulaty zgłoszone Pracodawcy.

Obowiązki wynikające z ustawy...

włącz .

„Jak wiecie 9 listopada 2017r. zaistniał spór zbiorowy pomiędzy Organizacją Związkową a Pracodawcą. Według ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych art.8. Pracodawca podejmuje niezwłocznie rokowania w celu rozwiązania sporu  w drodze  porozumienia, zawiadamiając  równocześnie  o powstaniu  sporu właściwego okręgowego inspektora pracy.
Zawiadomienie o sporze z dnia 09.11.2017r. wpłynęło od naszego pracodawcy do Okręgowego Inspektora Pracy w dniu 06.12.2017r.

C.D. Propozycja grafiku na 2018r.

włącz .

W dniu 05.12.0217r. wielu z Was nie wiedziało, czy planować urlop na 2018r., czy też nie. Grafik jaki otrzymaliście przed 06.12.2017r. zawierał jeden 12-miesięczny okres rozliczeniowy. Grafik ten był niezgodny z naszym regulaminem pracy, który nie przewiduje 12-miesięcznego okresu rozliczeniowego oraz miał wadliwie zaplanowany odpoczynek tygodniowy.
Regulamin Pracy przewiduje trzy systemy pracy obowiązujące w BSPZ, opisane w pkt. 4.5. Jednym z nich jest, PODSTAWOWY SYSTEM CZASU PRACY 3-ZMIANOWY Z CZTEROMIESIĘCZNYM OKRESEM ROZLICZENIOWYM (jak wiadomo w tym systemie pracują działy produkcyjne). Istnieje możliwość zmiany długości okresów rozliczeniowych, a zakres ich dat w kolejnych latach będzie ogłoszony odrębnym zarządzeniem Dyrektora Fabryki do 1 grudnia każdego roku, po uzgodnieniu z Zakładową Organizacją Związkową i zawarciu w tej sprawie porozumienia. Do dnia 06.12.2017r. porozumienie nie zostało zawarte.