Pisma do pracowników

Mediacje - II spotkanie robocze 16.02.2018r.

włącz .

Koleżanki i koledzy!!!!

W dniu 16 lutego 2018 roku odbyło się drugie spotkanie robocze w ramach prowadzonych mediacji. Strona pracodawcy przedstawiła nowe podejście do wyliczenia dodatku wakacyjnego w wysokości 60% podstawy w 2019 roku i 84% podstawy w 2020 roku, którego wypłata będzie uwarunkowana następującymi kryteriami: absencja chorobowa, pomyłka produkcyjna i rażące naruszanie zasad BHP. Natomiast w kwestii wzrostu wynagrodzenia strona pracodawcy podtrzymuje dotychczasową propozycję, tj.: 4,5% do podstawy w 2018 roku, 4% do podstawy w 2019 roku i 4% w 2020 roku oraz 59 zł – składka na grupowe ubezpieczenie PZU, 1% przekazywane na PPE. Strona pracodawcy w swojej propozycji zastrzega podpisanie porozumienia na trzy lata. Strona związkowa przedstawiła swoją propozycję dodatku w wysokości 80% podstawy w 2019 roku i 100% podstawy w 2020 roku oraz to, że program ten będzie utrzymany przez kolejne lata. W temacie wzrostu wynagrodzenia potrzymaliśmy propozycję wzrostu wynagrodzenia zasadniczego na 2018 rok w wysokości 441 zł i 59zł – składka na grupowe ubezpieczenie PZU oraz wzrost o 500 zł wynagrodzenia zasadniczego w 2019 roku. Natomiast w kwestii utworzenia Pracowniczego Programu Emerytalnego, to w świetle przewidzianych zmian wprowadzanych ustawą o obowiązku tworzenia przez pracodawców od 2019 roku Pracowniczych Programów Kapitałowych musimy rozważyć, co będzie dla nas korzystniejsze.

Spotkanie stron z udziałem mediatora odbędzie się w poniedziałek 19 lutego 2018 roku.

Mediacje - wybór mediatora 22.01.2018r.

włącz .

W poniedziałek (22 stycznia 2018 roku) odbyło się spotkanie z pracodawcą w sprawie uzgodnienia mediatora do dalszego etapu prowadzenia sporu zbiorowego. Pracodawca zaproponował jednego z dwóch kandydatów zaproponowanych w piśmie z 16 stycznia br.,  w osobie Bogdana Klepasa. Następnie strona związkowa przedstawiła argumenty przemawiające za wyborem kandydata przedstawionego przez Organizację Związkową. Po rozważeniu argumentów przedstawionych przez stronę związkową, strona pracodawcy zaakceptowała propozycję OZ, czyli Pana Piotra, Karola Potempy.

Informacja po VII turze rokowań z dnia 11.01.2018r.

włącz .

Koleżanki i koledzy!!!!!

W dniu 11 stycznia 2018 roku odbyło się spotkanie negocjacyjne – VII TURA ROKOWAŃ. W toku rokowań Pracodawca nie przedłożył dotychczas takich propozycji, które umożliwiłyby osiągniecie porozumienia. W związku z tym został sporządzony protokół rozbieżności a strony nadal pozostają w sporze zbiorowym. Kolejny etap, to mediacje z udziałem mediatora.

W piątek 12 stycznia br., strony uzgodniły i podpisały protokół rozbieżności. Podpisane zostało również porozumienie dotyczące uzgodnienia mediatora. Mediator musi być wybrany z listy mediatorów i zaakceptowany przez obie strony sporu. Strona związkowa przekazała pracodawcy pismo w którym zastał zaproponowany mediator. Strona pracodawcy do 16 stycznia odpowie, czy przyjmuje tą propozycję. Będziemy Was na bieżąco informować o dalszym przebiegu negocjacji.

Informacja po VI turze rokowań z dnia 05.01.2018r.

włącz .

W dniu 5 stycznia 2018 roku odbyło się kolejne spotkanie dotyczące rokowań. Pierwszym tematem był wprowadzony przez pracodawcę równoważny system pracy na 2018 rok dla całego zakładu mimo, że nie podpisaliśmy porozumienia. Jak zapewne wiecie systemy obowiązujące w BSPZ są zapisane w regulaminie i nie mamy zapisu aby na produkcji można było wprowadzić równoważny system pracy w tym temacie nie osiągnęliśmy porozumienia.

W temacie dotyczącym zmian wynagrodzeń Pracodawca przedstawił nowe podejście do wyliczenia nowego wynagrodzenia miesięcznego dla pracowników ze stawką godzinową, wszystkie premie procentowe będą wyliczone w maksymalnej wysokości czyli 33%. Jeśli chodzi o dodatek wakacyjny to musieliśmy doprecyzować kryteria - pracodawca przeliczy tą propozycję i odniesie się do niej. W punkcie dotyczącym wzrostu wynagrodzenia nie osiągnęliśmy ustalonego przez nas poziomu. Wiemy, że obecna sytuacja budzi ogromne emocje, jednak proces negocjacji trwa i nie możemy być naciskani presją czasu. Jako, że spór zbiorowy to proces, który obie strony obliguje do dążenia do osiągnięcia porozumienia ustaliliśmy kolejny termin  spotkania na 11 stycznia br.

Informacja po V turze rokowań z dnia 28.12.2017r.

włącz .

Koleżanki i koledzy!!!!!

W dniu 28 grudnia odbyło się spotkanie dotyczące zmian systemu wynagradzania. Strona pracodawcy odniosła się do naszych propozycji z poprzedniego spotkania. W sprawie przeliczania dodatków nocnych i świątecznych pracodawca chcąc upewnić się co do wątpliwości, czy zmiana ta nie spowoduje konfliktu w temacie równego traktowania zwrócił się o opinię do Państwowej Inspekcji Pracy. Przy tej okazji zwróciliśmy pracodawcy uwagę na fakt, że w jego propozycji już zaistniała wątpliwość, co do równego traktowania, ponieważ pracownicy produkcji mają mnożnik absencji przy wyliczeniu nowej premii natomiast pracownicy tzw. dzienni nie mają takiego mnożnika. Proponowane zmiany dotyczące wyliczania nowej podstawy przedstawione przez organizację związkową na poprzednim spotkaniu nie zostały zaakceptowane przez pracodawcę. Pracodawca zapewnił, że rozważy jeszcze możliwość wliczenia do nowej podstawy wszystkich obecnych premii procentowych w wysokości maksymalnej, jednak ma wątpliwości co do premii za wkład. W związku z wątpliwościami pracodawcy podtrzymaliśmy propozycję pozostawienia premii za wkład na obecnych zasadach.