Pisma do pracodawcy

Mediacje - III runda 28.02.2018r.

włącz .

W dniu 28.02.2018r. odbyła się trzecia tura mediacji. Podczas spotkania Pracodawca przedstawił nową propozycję, którą nasz zespół musi dokładniej przeanalizować. Strony ustaliły termin następnych spotkań tj. spotkanie robocze w piątek 2 marca(lub 5marca) i spotkanie mediacyjne we wtorek 6 marca (ostatnie).

Strajk ostrzegawczy - Referendum strajkowe?

włącz .

W związku z coraz liczniejszymi pytaniami dotyczącymi zorganizowania strajku ostrzegawczego, chcemy poinformować, że istnieją rozbieżności między opiniami prawnymi będącymi w posiadaniu Związku i pracodawcy.  Polegają one na konieczności zorganizowania referendum strajkowego. Różnica wynika  z zapisu w „Ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych”, w której to, w rozdziale 3 art.12 czytamy: „Jeżeli przebieg postępowania mediacyjnego uzasadnia ocenę, że nie doprowadzi ono do rozwiązania sporu przed upływem terminów przewidzianych w art. 7 ust. 2 i art. 13 ust. 3, organizacja, która wszczęła spór, może zorganizować jednorazowo i na czas nie dłuższy niż 2 godziny strajk ostrzegawczy”.

Infromacja po spotkaniu z kierownictwem firmy w dniu 25.09.2017r.

włącz .

Koleżanki i koledzy!!!!
25 września 2017 roku odbyło się spotkanie z kierownictwem firmy.
Podczas spotkania strona pracodawcy podniosła tematy dotyczące:
1. Nie zamieszczenia na naszej stronie internetowej pisma Dyrektora fabryki, które było odpowiedzią na pismo przekazane przez Zakładową Organizację Związkową do pracodawcy 18 sierpnia 2017 roku.
2. Wniosek pracodawcy o zmianę osoby wybranej w wyborach powszechnych na funkcję wydziałowego społecznego inspektora pracy (SIP).
3. Przekazanie informacji o potrzebie (wg pracodawcy) wprowadzenia 12 miesięcznego okresu rozliczeniowego w BSPZ, czyli możliwość rozliczenia czasu pracy w skali roku a nie jak obecnie w czteromiesięcznych okresach rozliczeniowych.
Ze strony Zakładowej Organizacji Związkowej na spotkaniu powróciliśmy do rozmów na tematy dotyczące:

Pismo do Dyrektora Fabryki Bridgestone Poznań z dnia 18.08.2017r.

włącz .

          Jako Organizacja Zakładowa chcemy wyrazić swoje zaniepokojenie brakiem konstruktywnych działań ze strony pracodawcy mających  na celu poprawę warunków pracy, dobrej atmosfery wśród załogi oraz zatrzymania odpływu doświadczonej kadry pracowniczej niezbędnej do wykonania planu, zarówno pod kątem ilościowym jak i co najważniejsze jakościowym.
Pomimo wielomiesięcznych rozmów toczących się od czasu pikiety, wielu konkretnych pomysłów i projektów, opracowanych przez Związek Zawodowy,  nie zostały wdrożone.  Wszystkie działania zarządu firmy odbierane są jako pozorowane lub oceniane przez pracowników jako błędne.

Wniosek do PIP w sprawie obowiązków pracowników związanych z usprawiedliwieniem nieobecności w pracy.

włącz .

Organizacja Zakładowa                                                    Poznań, 17.10.2012r.
NSZZ „Solidarność”
w Bridgestone Poznań Sp. z o.o.
w miejscu

Okręgowy Inspektorat Pracy
Państwowej Inspekcji Pracy
w Poznaniu

        W imieniu Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Bridgestone Poznań Sp. z o.o. składam wniosek o przeprowadzenie kontroli przestrzegania prawa pracy w sprawie  obowiązków pracowników związanych z usprawiedliwieniem nieobecności w pracy.
        Organizacja Zakładowa wnosi o zbadanie zgodności z powszechnie obowiązującymi przepisami zapisów pkt 6.3. lit b) Regulaminu Pracy, który stanowi, że pracownik jest zobowiązany usprawiedliwić swoją nieobecność poprzez dostarczenie do Działu Personalnego lub na portiernię BSPZ stosownego dokumentu najpóźniej w czwartym dniu roboczym licząc od daty jego wystawienia, przy czym dzień wystawienia zwolnienia jest pierwszym dniem tego terminu. Doręczenie może nastąpić osobiście, przez inną osobę albo drogą pocztową, przy czym za datę zawiadomienia uważa się wówczas datę stempla pocztowego. Należy zauważyć, że zgodnie z art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (j.t. Dz.U. 2010 nr 77 poz. 512 z późn zm.), zaświadczenie lekarskie ubezpieczony jest obowiązany dostarczyć płatnikowi zasiłków nie później niż w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania. Zdaniem naszej Organizacji zapis pkt 6.3. lit b) Regulaminu Pracy ustanawiając krótszy termin na dostarczenie zaświadczenia lekarskiego do pracodawcy, jest mniej korzystny dla pracowników niż przepis powszechnie obowiązujący, a tym samym – na podstawie art. 9 § 2 K.P. powinien zostać uznany za nieważny.
       W związku z powyższym, niniejszy wniosek o przeprowadzenie postępowania kontrolnego w Bridgestone Poznań Sp. z o.o. w przedmiotowej sprawie jest w pełni uzasadnione. Wnosimy o wnikliwe i staranne zbadanie powyżej przedstawionych zagadnień, a w razie potwierdzenia naruszenia przepisów prawa – o zastosowanie wszelkich środków prawnych, które są dostępne Państwowej Inspekcji Pracy.